Vedtægter for SFK
Vedtægter for
SPORTSFIKSREFORENINGEN KALØVIG.

§ 1. FORENINGENS NAVN:
       Foreningens navn er: "Sportsfiskerforeningen Kaløvig"
§ 2. FORENINGENS STRUKTUR:
      Foreningen består af 3 typer medlemskaber, juniorer 10 – 17 år, seniorer og
      familie medlemskaber. - sidst nævnte består af 2 voksne samt hjemme boende
      børn under 18 år.
§ 3. MEDLEMSOPTAGELSE:
      Foreningen optager medlemmer efter anmodning til kasseren – hvis kasseren
      skynder det, skal det nye medlem godkendes af foreningens bestyrelsen
      Passive medlemmer kan optages, men uden tilkendelse af foreningsrettigheder.
§ 4. FORENINGS-RETNINGSLINIER:
      Foreningens bestyrelse udarbejder retningslinier for foreningens aktiviteter.
      Bestyrelsen kan, ved samme medlems gentagne overskridelser af givende
      retningslinier, ekskludere medlemmet, når der forud er tildelt mindst en
      skriftlig advarsel. En sådan eksklusion sker uden, ad den ekskluderede kan stille
      modkrav over for foreningen.
§ 5. FORENINGENS FORMÅL:
      Det er forenings formål,
      - at skaffe medlemmerne adgang til, og gode betingelser for de former for
      sportsfiskeri, der har medlemmernes interesse.
      - at arrangere fælles ture og gennem instruktion, foredrag og film, oparbejde
      sportsfiskekundskaber.
      - at bibringe medlemmernes kendskab til reparation, vedligeholdelse og
      konstruktion af grej og redskaber.
      - at arbejde for udøvelse af almindelige sportsfiskerfærdigheder.
      samt at oparbejde medlemmernes kendskab til naturbeskyttelse og
      i øvrigt til almindeligt sportsfiskerkultur.
§ 6. GENERALFORSAMLING:
      Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og 
      foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
      Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
      a. Valg af dirigent.
      b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
      c. Kasserens beretning - årsregnskabets godkendelse.
      d. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det nye år.
      e. Behandling af indkomne forslag.
      f. Bestyrelses valg: Valg af formand for 1 år ( Skal være seniormedlem )
      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ( 2 / 3 sen. + 1 jun. )
      Valg af 2 suppleanter for 1 år.
      g. Valg af revisor for 2 år og revisorsuppleant for 1 år.
      h. Eventuelt.
      Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det
      eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det overfor formanden, med
      angivelse af dagsorden.
      Indvarsling til generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel på
      foreningens hjemmeside. Indvarslingen skal indgive dagsordenen.
      For hver generalforsamling skrives referat, som offentliggøres på foreningen
      hjemmeside til medlemmernes orientering efter generalforsamlingen.
      Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal,
      beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning kræver dog,
      at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved                fuldmagt.
      Ved beslutning om foreningens opløsning overgår alle foreningsaktiver til
      ØRREDFONDEN KALØVIG, der samtidig skal have udpeget en selvstændig
      bestyrelse på 3 personer, som kan godkendes af den opløste forenings seneste
      bestyrelse. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
      skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
§ 7. BESTYRELSEN:
      På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer,
      ( herfra om muligt 2 juniormedlemmer ), 2 suppleanter, 1 revisor suppleant            samt revisorer uden for bestyrelsen (hvis muligt).
      Foreningens formand vælges direkte på generalforsamlingen for
      1 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer nyvælges / genvælges med 3
      hvert år, alle for en periode på 2 år. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand
      og kasserer hvert år, og fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig.
      Afstemninger i bestyrelsen afgøres med almindeligt flertal. I tilfælde af
      stemmelighed giver formandens stemme flertal. Bestyrelsen er
      beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede. Over det på
      bestyrelsesmøderne passerede føres forhandlingsprotokol, der efter hvert
      møde underskrives af mødedeltagende bestyrelsesmedlemmer.
§ 8. GEBYRER OG KONTINGENT:
      Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på den årlige ordinære
      generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent opkræves
      for 1 år ad gangen ved, at der straks efter generalforsamlingen udsendes
      opkrævning til medlemmerne. Kontingentet skal være betalt inden udgangen
      af februar måned. for at undgå pålæg af ekstra omkostninger.
      Kontingentopkrævninger for nye medlemmer kan ske på andre tidspunkter,
      efter aftale med foreningens kasserer. Det er en betingelse for deltagelse i
      foreningens arrangementer og fisketure, at gyldigt medlemsbevis kan forevises.
§ 9. UDNÆVNELSE AF ÆREDSMEDLEM:
      Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved
      generalforsamlingens beslutning. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
§ 10. ANSVAR OG RISIKO:
      Medlemmer og gæster deltager i foreningens arrangementer på eget ansvar
      og risiko.
§ 11. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN:
      Herværende vedtægter sættes i kraft straks fra vedtagelsen.
      Således vedtaget på ordinær generalforsamling 30. jan. 2019.
      Bestyrelsen: STEFFEN ARNBO NIELSEN / JANNIK JUST /
      CLAUS BAK MORTENSEN / JAN RASMUSSEN
      KARSTEN FORSMANN / LARS JOHAN VILLADSEN.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.11 | 22:53

Hej det er søren Arendt petersen kan du prøve at selje et
Set til mig til 400 Kr. til regnbueørred?

...
10.11 | 22:54
Forside har modtaget 2
20.10 | 00:21
Tips & Tricks har modtaget 2
29.05 | 15:18
Ørredfonden Kaløvig har modtaget 4
Du kan lide denne side